Содержание

Present Simple — презентация онлайн

Present Simple
(Нақ осы шақ)

2. Present Simple Tense (Қазіргі осы шақ) – етістігі әдеттегідей, әдетте қайталанып тұрушы белгілі бір уақыт-мезгілді білдірмейтін, жалпы іс-әрекетті б

Present Simple Tense
(Қазіргі осы шақ) – етістігі әдеттегідей,
әдетте қайталанып тұрушы белгілі бір
уақыт-мезгілді білдірмейтін, жалпы ісәрекетті білдіреді. Мысалы:
I live in Almaty – Мен Алматыда тұрамын.
(әрдайымғы жасау жері, сондықтан әдеттегі
іс-қимыл)
We get up at 7 o’clock – Біз таңертең сағат 7де
оянамыз. (әрқашан, әр күні бір уақытта, яғни
сағат 7де тұратынын білдіріп тұр)
imple(Нақ осы шақ)

3. Singular form (Жекеше түрі)

Жекеше түрде болымды формада do/does сөйлемде
қатыспайды. Бірақ үшінші жақта етістікке -s/-es
жалғауы жалғанады.
Cұрақ формада I, you есімдіктерінің алдына do көмекші
етістігі, he/she/it есімдіктерінің алдына болса, does
көмекші етістігі шығу арқылы жасалады.
Болымсыз формада болса, do/does көмекші
етістіктерінен соң, not шылауы қосылады.
Plural form (Көпше түр)
Көпше түрде болымды формада сөйлемдер тек
ғана do көмекші етістігінің қатысуымен
қолданылады. Болымды формада бірақ do көмекші
етістігі сөйлемде қатыспайды. Сұрақ формада do
көмекші етістігі есімдіктер алдына шығу арқылы
жасалады. Болымсыз формада do көмекші
етістігінен соң, not шылауы жалғанады.
Present simple Tense төмендегі
үстеулер арқылы жасалады
Always 100% Әрқашан
Usually 99-90% Әдетте
Often 90-50% Жиі
Sometimes 50-25% Кейде
Seldom 25-10% Сирек
Rarely 10-1% Өте сирек
Never 0% Ешқашан
Positive forms(болымды формасы)
Зат есім+ етістік to be
Subject
Бастауыш
V1
E1
I/You/We
They/Our
Parents/Our
brothers
She
My mother
My sister
He
My brother
My father
live
In AStana
Ағылшын тіліндегі Pas
Lives*
In Astana
Negative forms(болымсыз формасы)
Ағылшын тілінде
сөйлемнің болымсыз түрі
бастауыштан кейін
do/does көмекші
етістіктері,not
демеулігі,етістіктің 1-ші
тұлғасының келуі арқылы
жасалады.Does көмекші
етістігі тек қана үшінші
жақ жекеше түрде,ал do
қалған жақтарда
қолдалынады.Оны
құрылым түрінде
төмендегідей жазып
кесте түрінде
қарастырайық.
Бастауыш
Do/d
oes
not
V1E1
I/You/WE
My aunt and I
My parents and I
They/My sisters
do
Not
(don’t)
work
He/My brother
Our manager
She/My sister
My aunt
The car
does
Not
work
(doesn’t
)
Interrogative form(Сұраулы формасы)
Ағылшын тілінде жалпы сұраулы сөлем do/does көмекші
етістіктерінің бастауыштың алдына қойылуы арқылы
жасалады. Do 1- ші ,2-ші жақ жекеше,көпше түрде және
3-ші жақ көпше түрінде қолдалынады,ал Does тек 3-ші
жақ жекеше түрінде –s,-es жалғауы негізгі етістікке
жалғанбай,көмекші етістікке жалғанады.
Do/doe Subject
s
V1-E1
Short answer
do
I/we my parents &I
work Yes, yo do
No.you don’t
Does
She/my mother
Work Yes,she does
No,she doesn’t
Жаттығу жұмыстары
●Мына сөйлемдерді болымды,болымсыз немесе
сұраулы формада жасаңыз.
1. I (to do) morning exercises.
2. He (to work) at a factory.
3. She (to sleep) after dinner.
4. We (to work) part-time.
5. They (to drink) tea every day.
6. Mike (to be) a student.
7. Helen (to have) a car.
‘To be’ етістігін қойып жасаңыз
1. I … a student.
2. My father … not a shopassistant, he … a scientist.
3. … your aunt a nurse? — Yes, she
… .
4. … they at home? — No, they …
not. They … at school.
5. … you an engineer? — Yes, I….
6. … your friend a photographer?
No, she … not a photographer, she
… a student.
7. … your brothers at school? Yes, they … .
Жаттығу 3
1.My working day (to begin) at
seven o’clock.
2.I (not to walk) to work every
morning.
3.She (to do) her morning
exercises every day.
4.He (to speak) German.
5.I (to visit) my friend every week.
6.Her first class (to start) at eight
o’clock.
7.Ann (not to read) a lot.
Жаттығу жауаптары
Жаттығу1.
1 — do, 2 — works, 3 — sleeps, 4 work, 5 — drink, 6 — is, 7 — has.
Жаттығу 2.
1 — am, 2 – is, is, 3 – Is, is, 4 –
Are, are, are, 5 – Are, am, 6 –
Is, is, is, 7 – Are.
Жаттығу3
1. Begins 2. do not (=don’t)
walk
3. Does 4. speaks
5. Visit 6. starts
7. does not (=doesn’t) read
Үйге тапсырма
●Present Simple туралы ойдан ертегі құрастырып
келу.
●Тест құрастыру

Презентация «Present Simple» — английский язык, презентации

библиотека
материалов

Содержание слайдов

Номер слайда 1

Present Simple Tense.

Номер слайда 2

Positive form. IYou We play/go/watch/have/ They. He. She plays/goes/watches/has. It

Номер слайда 3

Negative form. IYou We don’t play/go/watch/have. They. He. She doesn’t play/go/watch/have. It

Номер слайда 4

Question form IDo You We play/go/watch/have? They. Does he she play/go/watch/have? it

Номер слайда 5

Short answers. Yes, I do. No, I don’t. Yes, we do. No, we don’t. Yes, they do. No, they don’t. Yes, he does. No, he doesn’t. Yes, she does. No,she doesn’t. Yes, it does. No, it doesn’t.

Номер слайда 6

Let’s do some exercise!1. We (live) in Aktau.2. I (have) 2 children.3. You (eat) a lot of fast food.4. He(play)football very well.5. She (have) breakfast at 7 o’clock.6. They(not go) to the cinema.7. I (not have lunch).8. My mother (not watch) TV.9. The laptop (not work).10. My brother (not speak) English.

Номер слайда 7

Questionsyou eat fast food?they watch TV at 7 o’clock?he like animals?she have children?the laptop work?you drink coffee?Roza Rymbaeva live in Aktau?children like chocolate?he study English?

Номер слайда 8

Sarah

Номер слайда 9

Mark

Номер слайда 10

Номер слайда 11

What do you do?I am a doctor. What does he/she do?He is a nurse. She is a teacher. What do they do?They are teachers.

Номер слайда 12

Номер слайда 13

Номер слайда 14

Номер слайда 15

Номер слайда 16

Номер слайда 17

Номер слайда 18

Номер слайда 19

Номер слайда 20

Номер слайда 21

Номер слайда 22

Номер слайда 23

Номер слайда 24

Where do you work?I work in a hospital. Where does he/she work?He/she works in a bank. Where do they work?They work in a factory.

Номер слайда 25

Good job! Thank you!

Present Continuous Passive

Present Continuous Passive — это и время континиус, и пассивная конструкция. У тех, кто с ней сталкивается, возникает множество вопросов: как форма сочетает в себе оба компонента, как ее построить и какое значение имеет это время в английском языке.

Чтобы ответить на эти вопросы, мы объясним принцип образования времени, в каких случаях оно должна употребляться и разберем для Present Continuous Passive примеры предложений.

Два компонента глагольного времени

Итак, Present Continuous Passive образуется из двух компонентов: Continuous и Passive. Это и определяет особенности такого времени и случаи его употребления. Поэтому, чтобы рассказать все о Present Continuous Passive для начинающих и понять, как эта временная форма получается и что с ней делать, разберем обе составляющие.

Начнем с того, что это время группы Continuous. Именно принадлежность к этой группе времен определяет ситуации использования. А пассив – это только трансформация предложения, переход из активного залога в страдательный, при котором суть ситуации остается прежней.

Present Continuous

Время презент континиус строится из двух компонентов: глагола to be, который ставится в настоящем времени, и главного глагола в форме -ing. Общая схема образования времени выглядит как:

am / is / are + Ving

Выбор первого глагола из трех форм am / is / are происходит с учетом показателей лица и числа. Если подлежащее стоит во множественном числе, то всегда ставится глагол are. Для единственного числа возможны варианты: am – в первом лице (с местоимением I), is – в третьем лице (he / she / it), а во втором лице ставится форма are (местоимение you).

Значение предложения Present Continuous Passive основано на значении формы континиус. Эта группа времен подразумевает процесс действия. Основная задача всех времен Continuous заключается в том, чтобы подчеркнуть длительность действия и обозначить момент его совершения. В предложении действие уже началось, но еще не закончилось: мы застали его врасплох.

They are moving to another city — Они переезжают в другой город (они в процессе переезда).

Чтобы дополнительно подчеркнуть, что события разворачиваются именно сейчас, с Present Continuous может использовать особые маркеры времени, такие как at the moment – в этот момент, right now – прямо сейчас, nowadays – в наши дни и другие.

I am working right now and I can’t help you — Я сейчас работаю и не могу тебе помочь.

Пассивные конструкции

После того, как мы разобрались с временами Continuous, можно переходить к пассиву (страдательному залогу), чтобы усвоить Passive Voice Present Continuous. В пассивных конструкциях большее внимание уделяется самой ситуации и объекту действия, чем тому, кто вызвал эту ситуацию.

Общее правило образования пассива — поставить глагол в форму причастия прошедшего времени, а перед ним добавить глагол to be в нужном времени:

be + V3.

Фокус внимания при этом перемещается с субъекта действия на объект: подлежащим в предложении становится объект.

The wall is painted — Стена покрашена.

Пассив образуется через трансформацию предложения в активном залоге. При этом изменяются роли участников ситуации: пострадавший становится главным, а тот, из-за кого пострадали, уходит на второй план или вовсе не участвует в предложении. В таких предложениях нам не так важно, кто осуществил действие, важнее – тот объект, который испытывает действие на себе. Если в активном залоге главную роль играет субъект, выполняющий действие, то в страдательном главная роль переходит к объекту, который подвергается действию. А тот, кто был инициатором события, отходит на второй план: он либо совсем не упоминается в пассивном предложении, либо становится дополнением и выражается с помощью предлога by.

The government is being advised on this subject by university experts — Правительство получает советы по этому вопросу от экспертов университета.

Present Continuous Passive Voice

В пассивной конструкции может использоваться и время презент континиус. Чтобы образовать Present Continuous Passive, нужно к уже известной формуле добавить еще один глагол to be, но с окончанием -ing. В итоге временная форма состоит из трех компонентов. Первый – это глагол to be в настоящем времени (am / is / are). Правила выбора am / is / are остаются прежними и зависят от значений лица и числа подлежащего. Второе место занимает being. Последним компонентом выступает глагол действия в третьей форме.

Схема презент континиус пассив: am / is / are + being + V3

Таблица форм для Present Continuous Passive на примере глагола use (использовать):

Пассивный залог Present Continuous имеет значение, которое можно сформулировать так: подвергаться какому-то продолженному действию.

These patients are being treated more effectively — Этих пациентов лечат более эффективно.
I am being manipulated somehow — Мной каким-то образом манипулируют.

Перевести такое предложение в отрицание можно с помощью частицы not. Она занимает место после первого глагола (to be):

These patients are not being treated more effectively — Этих пациентов не лечат более эффективно
I am not being manipulated — Мной не манипулируют

Чтобы задать вопрос в Present Continuous Passive, не потребуется дополнительный глагол. Достаточно переместить am / is / are в начало высказывания:

Are these patients being treated more effectively? — Этих пациентов лечат более эффективно?
Am I being manipulated? — Мной сейчас манипулируют?

Случаи использования Present Continuous Passive

Чтобы лучше усвоить, когда используется это время, подробнее разберем примеры его употребления.

Как и все пассивные конструкции, пассивный залог в презент континиус оставляет активного участника действия без особого внимания. Говорящему становится не важно, кто совершает действие, а главная роль отводится тому, кто подвержен действию, ощущает его влияние на себе.

I can’t believe I am being blamed for a little fight — Не могу поверить, что меня осуждают за маленькую драку.

В фокусе внимания с помощью пассивного залога оказывается не только объект действия, но и сама ситуация в настоящем времени:

I’m afraid we are being watched — Боюсь, за нами следят.

Уже из контекста высказывания в Present Continuous Passive может быть понятно, кто совершает действие. Однако пассив позволяет намеренно не выражать деятеля, чтобы подчеркнуть само событие, развивающиеся в настоящий момент времени.

These notes are being written on a gloriously sunny February day — Эти заметки пишутся в чудесный солнечный февральский день.

Present Continuous Passive подразумевает, что объект подвергается действию именно сейчас. Поэтому это время часто встречается в прямой речи, чтобы описать происходящее в текущий момент:

That is what I am being paid for — Это то, за что мне платят деньги.
I don’t like the fact that I am being pushed out — Мне не нравится, что меня выставляют за дверь.
I know I am being interrogated but it is not something I would like to talk about — Я знаю, что я на допросе (что меня допрашивают), но это не то, о чем мне хотелось бы рассказывать.

Такая временная форма характерна также в формальном стиле как обобщение ситуации, без конкретизации субъекта действия:

Government money is being used to develop a large airport — Государственные средства идут на развитие крупного аэропорта.

Типичны для Present Continuous Passive примеры — это безличные предложения, в которых субъект действия просто не может быть назван, а речь идет о ситуации в общем.

In this country considerable political changes are being made — В этой стране проводят значительные политические изменения.

Когда Present Continuous Passive переводится на русский язык, использование страдательного залога не всегда обязательно. Можно построить фразу с тем же значением с помощью активного залога:

I do not know what I am being punished for — Я не знаю, за что несу наказание (за что меня наказывают).

Дополнительное значение

Present Continuous обладает не только значением процесса действия. Оно также используется для описания запланированного будущего и расписание событий.

I am flying to India next Friday — Я лечу в Индию в следующую пятницу.

Подобное употребление не очень распространено для Present Continuous Passive, но такие предложения также можно встретить:

Next week I am being introduced to her relatives — На следующей неделе меня знакомят с ее родственниками.
Public hearings are being held in Oxford Hall for the next 3 days — Публичные слушания пройдут в Оксфордском зале в течение следующих 3 дней.

Present Indefinite (Simple). I do

Время Present Indefinite используется для описания действия, которое происходит РЕГУЛЯРНО.

И хотя это настоящее время, действие необязательно происходит прямо сейчас.

Оно происходит обычно, повторно, регулярно, вообще.

Пример.
I walk to school every day. — Я хожу в школу каждый день.

Как образуется Present Indefinite

В 3-м лице единственного числа к глаголу добавляется окончание –s.

I/We/You/They work
He/She/It works

Пример. I like tea. – Я люблю чай.
Это первое лицо единнственного числа (я), поэтому окончание s к глаголу не добавляется.

She speaks English very well. – Она говорит по-английски очень хорошо.
“Она” – это как раз 3-е лицо единственного числа, поэтому к глаголу добавляется окончание s.

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
I Swim I do not swim Do I swim?
He/She/It swims He/She/It does not swim Does he/she/it swim?
We/You/They Swim We/You/They do not swim Do we/you/they swim?

do not = don’t
does not = doesn’t

Спряжение глагола to be в Present Indefinite

I am We are
You are You are
He/She/It is They are

Сокращенные формы глагола to be

Утвердительная форма Отрицательная форма
I am = I’m I am not = I’m not
We/You/They are = We’re, You’re, They’re He/She/It is not = He/She/It isn’t
He/She/It is = He’s, She’s, It’s We/You/They are not = We/You/They aren’t

Спряжение глагола to have в Present Indefinite

I have We have
You have You have
He/She/It has They have

Сокращенные формы глагола to have

Утвердительная форма Отрицательная форма
I/We/You/They have = I’ve/We’ve/You’ve/They’ve I/We/You/They have not = I/We/You/They haven’t
He/She/It has = He’s, She’s, It’s He/She/It has not = He/She/It hasn’t

Употребление Present Indefinite

1. Действие происходит регулярно.

Пример.
John reads newspapers every day.

2. Present Indefinite употребляется, когда мы хотим сказать, как часто делаем что-либо.

Для этого используются наречия, обозначающие частоту действия (adverbs of frequency): always (всегда), usually (обычно), often (часто), sometimes (иногда), rarely/seldom (редко), never (никогда).

Пример.
He never cries.
We usually visit museums at weekend.
I sometimes read books in Spanish.
They often play tennis.

3. Научные и общеизвестные факты.

Пример.
The moon goes round earth.
Water boils at 100 degrees Celsius.

Глагол to do (do / does / did / done) в английском языке

Глагол to do (do / does / did / done) в английском языке используется в качестве самостоятельного, вспомогательного глагола и переводится «делать». Основные формы глагола: do — did — done.

Спряжение глагола do в Present Tense:

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
I do I do not know (do и т. п.) Do I know (do и т. п.)
you do you do not Do you
he does he does not Does he
she does she does not Does she
it does it does not Does it
we do we do not Do we
you do you do not Do you
they do they do not Do they

Отрицательно-вопросительная форма: Do I not? (Don’t I?) и т. д.

В Simple Past Tense для всех лиц — форма did. После вспомогательных глаголов do, does, did следует инфинитив без частицы to.

I don’t know. Я не знаю.
Did you see it? Ты видел это?
Не doesn’t like me. Я не нравлюсь ему. (Он не любит меня.)

Употребление

Глагол to do употребляется:

 • 1. В качестве самостоятельного глагола и переводится «делать».

I do everything myself.       Я всё делаю сам.
What can I do for you?        Что я могу для вас сделать? (Чем могу быть полезен?)

Do you like fishing? — Yes, I do.
Does he like music? — Yes, he does.
Did she go home? — No, she didn’t.

Ты любишь рыбачить? — Да (, люблю).
Он любит музыку? — Да (, любит).
Она пошла домой? — Нет (, не пошла).

ЗАМЕТЬТЕ:
В разговорной речи часто употребляется усеченная форма: d’you = do you.

Don’t drink cold water! He пейте холодную воду!
Don’t be late! He опаздывайте!

 • 4. В повествовательных предложениях, чтобы придать сказанному большую эмоциональность и значимость, а также для выражения просьбы или приглашения. В русском языке это часто передается частицами ну, же, ведь, таки, всё же и др.

Do sing with us. Пожалуйста, спойте с нами.
Do walk a little slower. Пожалуйста, идите немного медленнее.
Do help me please. Ну помоги мне, пожалуйста.
Do go and talk to him. Ну иди же и поговори с ним.
I do believe you. Я очень верю тебе.
You didn’t read this book.— Ты не читала эту книгу.—
I did read it. Я читала. (Нет, я читала её.)

(Употребление в предложении did, do делает предложение более эмоциональным, чем обычное I read it или I believe you.)

 • 5. Во избежание повторения предыдущего основного глагола (тогда глагол do переводится тем же глаголом, который он заменяет) основной глагол может опускаться при переводе:

а) в кратких подтверждениях.

She danced well.— Yes, she did.
He didn’t come.— No, he didn’t.
Tom speaks a lot.— Yes, he does.

Она танцевала хорошо.— Да (, хорошо).
Он не пришёл.— Да (, не пришёл).
Том много говорит.— Да (, много).

б) в кратких предложениях, выражающих несогласие.

Не speaks too loudly.— No, he doesn’t.
You eat too much.— No, I don’t.

Он говорит очень громко.— Нет, не очень громко.
Ты ешь слишком много.— Нет, не много.

в) в предложениях, дополняющих полученную информацию.

She likes hot milk and so do I.
Она любит горячее молоко, и я тоже.

Не lives in a hostel but I don’t.
Он живёт в общежитии, а я нет (не живу в общежитии).

Не doesn’t like pork and neither do I.
Он не любит свинину, и я тоже.

 • 6. Во второй части разделительных вопросов, если глагол-сказуемое выражено в Simple Present или Simple Past (кроме некоторых случаев употребления to have в британском варианте).

She works at school, doesn’t she?
Она работает в школе, не так ли?

He didn’t know about it, did he?
Он не знал об этом, правда?

 • 7. В предложениях для выражения пригодности, удовлетворенности, достаточности чего-либо.

This will do. Хорошо./ Подойдёт./ Достаточно.
Will that do? Это подойдёт?/ Этого хватит?/ Достаточно?

Правила использования Present Simple Tense в английском языке

Present Simple Tense – это грамматическое время, которое считается одним из самых простых в понимании, поскольку, настоящее простое время существует во всех языках.

В славянских языках так точно.

Если вы читаете эту статью, это значит, что вы только начинаете учить английский язык (повторяете забытый материал).

Так вот, я постараюсь описать все как можно проще и доступнее, с примерами.

Обратите внимание, что в этой статье мы остановимся не на формах глагола to be (быть), а на использовании простого настоящего времени вообще.

Начнем с того, что Present Simple это простое непродолжительное время глагола в английском языке.

На Preply вы можете найти репетитора по английскому языку

Preply — одна из ведущих образовательных платформ, которая предоставляет уроки один на один с сертифицированными преподавателями.

Употребление Present Simple Tense

Простое настоящее время мы используем, в следующих случаях:

1. Когда речь идет о чем-то в общем, а также об общеизвестных фактах

Например:

 • The Queen of England lives in Buckingham Palace.
 • Королева Англии живет в Букингемском Дворце.
 • Nurses look after patients in hospitals.
 • Медсестры ухаживают за больными в поликлиниках.
 • The earth goes around the sun.
 • Земля вертится вокруг Солнца.
 • A dog has four legs.
 • У собаки четыре лапы.

2. Говоря о повторяющихся, обычных действиях в настоящем времени, происходящих вообще, а не в момент речи, а также для будущих событий (расписания)

Например:

 • The train to Prague leaves every hour.
 • Поезд в Прагу отправляется каждый час.
 • Jane sleeps eight hours every night during the week.
 • Джейн спит по восемь часов каждую ночь на протяжении недели.
 • The coffeehouse opens at 9.00 in the morning.
 • Кофейня открывается в 9.00 утра.
Статья в тему:
10 дельных советов, как улучшить свои знания английской грамматики

3. Также для описания привычек

 • I usually go away at the weekends.
 • Я обычно уезжаю куда-то на выходных.
 • Carol brushes her teeth twice a day.
 • Кэрол чистит зубы дважды в день.
 • They travel to their country house every weekend.
 • Они ездят на дачу каждые выходные.

Таким образом, если вы хотите сказать, что-то происходит каждый день, постоянно, регулярно или это общеизвестный факт, используйте простое настоящее время.

Как образовывается Present Simple Tense

Все просто: для образования утвердительного предложения нужно взять английский глагол без частицы to, либо же добавить к нему окончание –s/es для 3 лица единственного числа, т.е. он, она, оноhe, she, it; и поставить его после субъекта (того, кто исполняет действие).

Смотрите пример:

I drive to work every day. – Я еду на машине на работу каждый день.

He drives to another city every day. – Каждый день он ездит в другой город.

Видите, в первом предложении мы просто взяли глагол (инфинитив без частицы to), а во втором добавили к нему окончание –s, потому что субъект исполнения действия «he – он».

Статья в тему:
8 драгоценных советов, как улучшить письменные навыки на английском языке

Что касается отрицательных и вопросительных предложений, то здесь появляются глаголы-помощники или вспомогательные глаголы, как их часто называют (auxiliary verbs): do и does + not (если это отрицание).

В вопросительных предложениях  мы ставим do или does в начало предложения. Does используется для he, she, it. Для всех остальных – do.

Плюс пропадает окончание –s/es в 3 лице ед.числа.

Например:

Do they go to school at weekends? – Они ходят в школу по выходным?

Do you need a dictionary? – Тебе нужен словарь?

Does he like pizza? – Ему нравится пицца?

Чтобы ответить на вопрос грамматически правильно, запомните: отвечаем так, как спрашивают.

Если вопрос начинался со слова Do you…?, то и отвечайте «Yes, I do.» или «No, I don’t» (=do not). Если вопрос начинается с Does he/she/it…? – тоже отвечайте «Yes, he/she/it does.» или «No, he/she/it doesn’t.» (=does not)

Но если вопрос начинается со слов who, when, where, why, which или how, короткий ответ типа «Да» или «Нет» уже не подойдет.

Для того чтобы сделать предложение отрицательным, необходимо добавить частицу not к вспомогательному глаголу.

Порядок слов будет следующим: субъект/объект + do/does not + основной глагол + все остальное.

Например:

I donlike this T-shirt. – Мне не нравится эта футболка.

She doesngo with us to the cinema. – Она не идет с нами в кино.

Примечание:

don’t = do not
doesn’t = does not

Чаще используются короткие формы (don’t, doesn’t).

Статья в тему:
10 самых красивых английских идиом

В английских пословицах и высказываниях время Present Simple самое популярное. Вот несколько примеров народной мудрости:

 • A new broom sweeps clean. — Новая метла по-новому метёт.
 • Oil and water don’t mix. — Воду с маслом не перемешивают./ Гусь свинье не товарищ.
 • It never rains but it pours. — Дождь никогда не идёт по капле, а обрушивается ливнем./ Беда не приходит одна.
 • Still waters run deep. — Тихие воды глубоко текут./ В тихом омуте черти водятся.
 • Practice makes perfect. — Практика — путь к совершенству./ Повторение — мать учения.

Будет очень круто, если вы выучите парочку таких выражений на английском и будете использовать в своей речи.

Если у вас появились вопросы по поводу использования и формирования времени Present Simple в английском языке, пишите в комментариях – будем разбираться!

До новых встреч!

Present continuous, going to, will — в чем разница?

В английском языке существует несколько способов выражения будущего времени. Употребляя тот или иной вариант, мы сразу подсказываем собеседнику наши намерения и вероятность этого события в нашей жизни. Для этого используются следующие времена и структуры:

 • Future Simple
 • Present Continuous
 • be going to

Сегодня мы подробно расскажем вам о том, чем отличаются эти способы и в каких ситуациях их лучше использовать.

FUTURE SIMPLE

Простое будущее время (FUTURE SIMPLE) образуется с помощью will + инфинитива без частицы to.

Zack will check the letters tomorrow. / Он проверит письма завтра.

При отрицании, после will ставится not (=won’t):

Zoe won’t be (will not) back home by 9 p.m. / Зои не вернется домой к 9 вечера.

Для построения вопроса will ставится перед подлежащим:

Will you be happy if I come? / Ты будешь счастлива если я приду?

Степень вероятности события в будущем мы также можем показать с помощью слов:

 • definitelyточно, определенно

 John will definitely pass the test. / Джон точно сдаст тест (Я в этом уверен).

 • probably – вероятно

We will probably visit Oslo next friday. / Вероятно, мы поедем в Осло в следующую пятницу (Я думаю, что это произойдет, но не уверена).

В отрицательных предложениях слова definitely и probably ставятся перед won’t:

I definitely won’t do that! / Я точно не буду это делать!

She probably won’t like him. / Скорее всего, он ей не понравится.

Мы используем the Future Simple / Простое будущее время для следующих ситуаций:

 1. Для предсказаний будущих событий (predictions):

I will succeed in my relationships with my children. / Я добьюсь успеха в отношениях с моими детьми

My husband thinks that Italy will win the next Championship. / Мой муж думает, что Италия выиграет следующий чемпионат.

 1. Для решений, принятых в момент речи:

The car is amazing! I think I’ll buy it. / Машина прекрасна! Думаю, что куплю ее.

Why are you sad? We’ll watch a comedy next time. / Почему ты грустишь? В следующий раз будем смотреть комедию.

 1. Для выражения обещаний:

He won’t be like this again, he promised. / Он больше не будет так себя вести, он пообещал.

She’ll never say any curse words again. / Она больше никогда не произнесет ни одного грубого слова.

 1. Для выражения угроз и предупреждений:

Don’t behave like this in front of my parents! / Не веди себя так на глазах у моих родителей!

 1. Когда просим что-то в вежливой форме:

Will you help me to finish my French Fries? / Не мог бы ты мне помочь доесть картошку фри?

Will you carry groceries if I’m tired? / Не мог бы ты помочь донести продукты, если я слишком устану?

 1. Со следующими глаголами и выражениями:

hope / надеяться

believe / верить

expect / ожидать

think / думать

I’m sure / я уверен(а)

I’m afraid etc  / боюсь, что … и др.

Zack hopes that she will call him back. / Зак надеется, что она перезвонит.

BE GOING TO

Для построения предложений с использованием этой конструкции мы используем глагол to be + going to + смысловой глагол. На русский язык такие предложения переводятся, как правило, со словом «собираюсь».

Напомним, что в зависимости от подлежащего глагол to be имеет 3 формы: am (I), is (He/She/It), are (They/We/You)

 • Утвердительные предложения:

Zoe is going to be a youtube blogger when she has a camera. / Зои собирается стать блогером, когда у нее будет камера.

Zack is going to play computer games the whole day. / Зак собирается играть в компьютерные игры целый день.

Poppy is going to film a video about makeup. / Поппи собирается снять видео о макияже.

Neal and Betty are going to stay with their siblings. / Нил и Бетти собираются навестить своих братьев и сестер.

 • При отрицании мы используем частицу not после глагола to be:

Neal is not going to waste too much time reading that article. / Нил не собирается тратить слишком много времени за чтением той статьи.

 • При построении вопроса, глагол to be ставится перед подлежащим:

Is Zack going to work with him on this project? / Зак планируете поработать с ним над этим проектом?

Is Neal going to call me after the weekend? / Нил собирается позвонить мне после выходных?

Мы используем оборот be going to для того, чтобы:

 1. сообщить о заранее принятых планах или намерениях на будущее:

He’s going to direct a film. / Он собирается режиссировать фильм.

James is going to travel a lot next year. / Джеймс собирается много путешествовать в следующем году.

 1. выразить предсказание, основанное на явных доказательствах в настоящем:

James, look at the sky! I think It is going to rain! / Джеймс, посмотри на небо! Я думаю, сейчас начнется дождь!

PRESENT CONTINUOUS

Как мы знаем, настоящее длительное используется для тех ситуаций, когда мы описываем действия, происходящие в момент речи. Например:

You are talking to me right now. / Вы сейчас говорите со мной.

He is checking my homework at the moment. / На данный момент он проверяет мое домашнее задание.

Структура Present Continuous состоит из  глагола to be и смыслового глагола, к которому добавляется –ing.

Однако мы используем  Present Continuous и для описаний наших будущих действий. В том случае, когда мы уже точно всё спланировали и организовали. Это заранее спланированные действия или уже вовлечены другие люди, куплены билеты и забронированы гостиницы. Это будущее, в котором мы уже уверены на 100%. Информация, которую мы проверяем в дневнике или в своём расписании.

 • Утвердительные предложения:

Zack and Zoe are meeting at 8 p.m. on Saturday. / Зак и Зои встречаются в субботу в 8 вечера.

They are passing their exam on Wednesday. / В среду они сдают экзамен.

 • В отрицательных предложениях после глагола to be ставится not:

She is not planning to work on the weekend. / Она не планирует работать в выходные.

Alina isn’t teaching this evening. / Алина не преподает сегодня вечером.

 • При построении вопроса мы выносим глагол to be перед подлежащим:

What are you planning to do on Sunday? / Чем вы планируете заниматься в воскресенье?

Are you visiting your mum on Friday evening? / Ты навестишь свою маму в пятницу вечером?

What time are going to bed? / Во сколько ты идешь спать?

Таким образом, мы можем рассказать о наших планах и предстоящих событиях разными способами. Для этого достаточно знать, какое время или структура используется в нужной нам конкретной ситуации, а также правила их построения. Для закрепления материала, попробуйте расписать планы на предстоящую неделю, месяц или год на английском языке, используя наши подсказки или придумать свои примеры под каждым из описанных случаев.

Простое настоящее время (Present Indefinite)

Простое настоящее — глагольное время с двумя основными значениями. Мы используем простое настоящее время, когда действие происходит прямо сейчас или когда оно происходит регулярно (или непрерывно, поэтому его иногда называют настоящим неопределенным). В зависимости от человека, простое настоящее время образуется с помощью корневой формы или добавления ‑s или ‑es к концу.

Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может уберечь вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.

Другой — говорить о привычных действиях или происшествиях.

Обычно, когда мы хотим описать временное действие, которое выполняется в данный момент, мы используем настоящее продолженное: Полина не может сейчас подойти к телефону, потому что чистит зубы .

Как сделать простой подарок

В простом настоящем большинство правильных глаголов используют корневую форму, за исключением третьего лица единственного числа (которое оканчивается на -s ).

От первого лица единственного числа: Пишу

Второе лицо единственного числа: Вы пишете

От третьего лица единственного числа: Он пишет (обратите внимание на ‑ s)

От первого лица множественного числа: Пишем

Второе лицо множественного числа: Вы пишете

От третьего лица множественного числа: Пишут

Для некоторых глаголов третье лицо единственного числа заканчивается на -es вместо -s .Обычно это глаголы, корневая форма которых оканчивается на o, ch, sh, th, ss, gh, или z .

От первого лица единственного числа: Я иду

Второе лицо единственного числа: Вы идете

От третьего лица единственного числа: Он / она / оно идет (обратите внимание на ‑es)

От первого лица множественного числа: Идем

Второе лицо множественного числа: Вы идете

От третьего лица множественного числа: Они идут

Для большинства правильных глаголов вы ставите отрицание глагола перед глаголом, e.грамм. «Она не пойдет» или «Я ничего не чувствую».

Глагол быть неправильный:

От первого лица единственного числа: Я

Второе лицо единственного числа: Вы

От третьего лица единственного числа: Он / она / это

От первого лица множественное число: Мы

Второе лицо множественного числа: Вы

От третьего лица множественного числа: Это

Как сделать простой подарок отрицательным

Формула превращения простого глагола настоящего в отрицательный: do / does + not + [корневая форма глагола] .Вы также можете использовать сокращение не или не вместо не или не .

Чтобы сделать глагол отрицательным, формула [быть] + не .

Как задать вопрос

Формула для задания вопроса в простом подарке: do / do + [тема] + [корневая форма глагола] .

Общие глаголы в простом настоящем времени

Инфинитив Я, ты, мы, они Он, Она, Оно
спросить спрашивать / не спрашивать спрашивает / не спрашивает
на работу работает / не работает работает / не работает
позвонить звонить / не звонить звонит / не звонит
использовать использовать / не использовать использует / не использует
получить есть / нет есть / нет

Глагол

быть в простом настоящем
Инфинитив Я Вы, мы, они Он, Она, Оно
до утра / утра не не являются / не являются есть / не

Настоящее простое время | Aprender Gramática italiana

1 Как сделать настоящее простое время правильных глаголов –are

 • Глаголы с окончанием инфинитива на –are, такие как parlare, abitare и studiare, имеют особый образец окончаний.
 • Чтобы сделать настоящее простое время правильных глаголов –are, удалите окончание –are
  , чтобы получить основу глагола.
Инфинитив Значение Шток (без –are)
parlare говорить parl-
studare abitare abitare live , чтобы изучить studi-
 • Затем добавьте правильное окончание для человека, о котором вы говорите.
 • Вот настоящие простые окончания для правильных глаголов –are:
parlo
Настоящие простые окончания Present simple of parlare Значение: говорить
–o Я говорю / говорю
–i (tu) parli вы говорите / говорите
–a (lui / lei) parla
(Lei) parla
he / she / он говорит / говорит вы говорите / говорит
–iamo (noi) parliamo мы говорим / говорим
–ate (voi) parlate вы говорите / говорите
–ano (loro) parlano они говорят / говорят
Parli inglese? Вы говорите по-английски?
Chi parla? Кто говорит?
Parlano bene italiano. Они хорошо говорят по-итальянски.
Совет Когда вы говорите о мужчине, женщине или предмете, или используете
лея в качестве вежливого слова для вас, вы используете ту же форму глагола.
 • Для получения дополнительной информации о том, как сказать «ты» на итальянском языке, см. Предметные местоимения.
 • Обратите внимание, что в итальянском языке часто нет необходимости использовать подлежащее местоимение, такое как io (означает «я») или tu (означает «вы»), потому что окончание глагола дает понять, кто выполняет действие. Однако, когда вы говорите о людях, вы можете использовать местоимения lui, lei или loro с глаголом, чтобы подчеркнуть или прояснить ситуацию.
Parla italiano lui? Он говорит по-итальянски?
Lei parla bene inglese, ma lui no. Она хорошо говорит по-английски, а он нет.
Loro non parlano mai. Они никогда не говорят.
Когда вы говорите о вещах, вы ВСЕГДА используете глагол сам по себе, без местоимения.
Vedi l’autobus? — Ши, приходи. Вы видите автобус? — Да, идет.
Vuole queste? — Нет, Костано Вы хотите это? — Нет, слишком дорого стоят.
Ключевые моменты
 • Если вы возьмете окончание –are от инфинитива правильного глагола, вы получите основу.
 • Вы добавляете к основе одно из этих окончаний: –o, –i, –a, –iamo, –ate или –ano.
 • Вы используете местоимение с глаголом только для выделения или особой ясности, но только когда говорите о людях.

2 Как сделать настоящее простое время правильных глаголов –ere

 • Глаголы с окончанием инфинитива на –ere, такие как credere, risvere и ripetere, имеют свой собственный образец окончаний.
 • Чтобы сделать настоящее простое время правильного глагола –ere, удалите окончание –ere
  , чтобы получить основу, а затем добавьте правильное окончание для человека, о котором вы говорите.
Инфинитив Значение Стебель (без –ere)
credere , чтобы поверить cred-
riicevere Ricevere для повторения ripet-
 • Окончания io, tu и noi, которые вы добавляете в основу глаголов –ere, совпадают с окончаниями глаголов
  –are.Остальные концовки разные.
 • Вот настоящие простые окончания для правильных глаголов –ere:
Настоящее простое
окончания
Настоящее простое из
credere

Значение: верить
–o io ( ) credo Я верю
–i (tu) credi вы верите
–e (lui / lei) crede
(Lei) crede
он / она верит
–iamo (noi) crediamo мы верим
–ete (voi) credete вы верите
–ono
Non ci credo. Не верю.
Credi ai fantasmi? Вы верите в призраков?
Lo credono tutti. Они все этому верят.

Совет Когда вы говорите о мужчине, женщине или предмете, или используете
лей в качестве вежливого слова для вас, вы используете ту же форму глагола.

 • Обратите внимание, что в итальянском языке часто нет необходимости использовать подлежащее местоимение, такое как io (означает «I») или tu (означает «вы»), потому что окончание глагола дает понять, кто
  выполняет действие.Однако, когда вы говорите о людях, вы можете использовать
  местоимения lui, lei или loro с глаголом, чтобы подчеркнуть или прояснить ситуацию.
Lui non ci crede. Он не верит.
Lei crede ai fantasmi, io no. Она верит в призраков, а я нет.
Loro lo credono tutti. Они все этому верят.
Когда вы говорите о вещах, вы ВСЕГДА используете глагол сам по себе, без местоимения.
La minestra? Non sa di nulla. Суп? В нем нет ничего вкусного.
Le piante? Crescono bene. Растения? Они хорошо растут.
Совет Помните, что вы никогда не используете местоимение на итальянском языке для его перевода в начале предложения.
Дипенде. Это зависит от обстоятельств.
Пьове. Идет дождь.
Ключевые моменты
 • Если вы возьмете окончание –ere от инфинитива правильного глагола, вы получите основу.
 • Вы добавляете к корню одно из этих окончаний: –o, –i, –e, –iamo, –ete или –ono.
 • Вы используете местоимение с глаголом только для выделения или особой ясности, но только когда говорите о людях.

3 Как сделать настоящее простое время правильных глаголов –ire

 • Большинство глаголов, имеющих окончание в инфинитиве на –ire, таких как finire (означает завершать), pulire (означает очищать) и capire (означает понимать) следуйте одному образцу окончаний в настоящем.Некоторые общие глаголы, такие как dormire и servire, имеют другой образец.
 • Чтобы сделать настоящее простое время всех глаголов –ire удалите окончание –ire, чтобы
  получить основу глагола.
Инфинитив Значение Шток (без оголовка)
конец до чистовой обработки ребро-
шкив , чтобы понять cap-
dormire to sleep dorm-
servire to serve serv-
  present
 • :
9017 2 (lui / lei) finisce

(Lei) finisce

Настоящее простое окончание Настоящее простое окончание

Значение: до конца
–isco (io) finisco1 I finish — окончание isci (tu) finisci вы заканчиваете / заканчиваете
–isce he / she / it finish /
is finish
вы заканчиваете / заканчиваете
–iamo (noi) finiamo мы заканчиваем / заканчиваем
–ite (voi) конечный вы заканчиваете / заканчиваете
–iscono (loro) finiscono они заканчивают / заканчивают
9017 Alle2 dieci.
Фильм заканчивается в десять.
Finiscono il lavoro. Они заканчивают работу.
Non pulisco mai la macchina. Я никогда не убираю машину.
Preferisci l’altro? Вы предпочитаете другой?
Non capiscono. Они не понимают.
 • Обратите внимание, что в итальянском языке часто нет необходимости использовать подлежащее местоимение, такое как io (означает «я») или tu (означает «вы»), потому что окончание глагола дает понять, кто выполняет действие.Однако, когда вы говорите о людях, вы можете использовать местоимения lui, lei или loro с глаголом, чтобы подчеркнуть или прояснить ситуацию.
Lui non pulisce mai la macchina. Он никогда не чистит машину.
Lei mi capisce semper. Она всегда меня понимает.
Лоро предпочтисконо л’альтро. Они предпочитают другой.
Когда вы говорите о вещах, вы ВСЕГДА используете глагол сам по себе, без местоимения.
Il primo treno? — Parte alle cinque. Первый поезд? Идет в пять.
Le lezioni quando finiscono? — Когда заканчиваются уроки?
Finiscono alle quattro. Они заканчивают в четыре.
 • Некоторые общие глаголы –ire не добавляют –isc– в основу. Наиболее важными из них являются dormire (означает спать), servire (означает служить), aprire (означает открывать), partire (означает уходить), sentire (означает слышать) и soffrire (означает страдать).
 • Окончания этих глаголов выглядят следующим образом:
спите
Простые окончания настоящего времени Настоящие простые окончания
dormire

Значение: спать
–o ( () Я сплю / сплю
–i (tu) dormi вы спите / спите
–e (lui / lei) dorme
(Lei) dorme
he / she / it спит / спит
вы спите / спите
–iamo (noi) dormiamo мы спим / спим
–ite (voi) dormite вы спите
–ono (loro) dormono они спят / спят
 • Обратите внимание, что эти окончания такие же, как и окончания глаголов –ere, за исключением второго лица множественного числа (voi).
Dormo semper bene. Я всегда хорошо сплю.
А че подавать? Для чего?
Quando partite? Когда вы уезжаете?
Soffrono molto. Они много страдают.

Совет Когда вы говорите о мужчине, женщине или предмете, или используете
лей в качестве вежливого слова для вас, вы используете ту же форму глагола.

Ключевые моменты
 • Возьмите окончание –ire от инфинитива правильного глагола, чтобы получить основу.
 • Для большинства глаголов –ire окончания, которые вы добавляете в основу, следующие: –isco, –isci,
  –isce, –iamo, –ite или –iscono.
 • Несколько общих глаголов –ire добавляют эти окончания к основе: –o, –i, –e,
  –iamo, –ite, –ono.
 • Вы используете местоимение с глаголом только для выделения или особой ясности, но только когда говорите о людях.

4 Инфинитивы, оканчивающиеся на –rre

 • Все правильные глаголы имеют инфинитивы, оканчивающиеся на –are, -ere или –ire.
 • У некоторых распространенных неправильных глаголов инфинитив заканчивается на –rre. Например:
comporre to compose condurre to lead
porre to put produrre to propose , чтобы уменьшить
supporre , чтобы предположить tradurre , чтобы перевести
 • Вот настоящие простые формы comporre
/ le (Lei)
для создания
(io) compongo Я сочиняю / составляю
(tu) компонентов вы составляете / составляете
compone он / она / она сочиняет / пишет
you com поза / составляете
(noi) компонент мы составляем / составляем
(voi) componete вы сочиняете / составляете
они составляют / составляют
 • Вот настоящие простые формы produrre:
9 0171
Present simple of
produrre

Значение: для производства
produco Я производю / производю
(tu) produci вы производите / вы производите
(lui / lei)
(Lei)
производите he / she / он производит / производит
вы производите / производите
(noi) produciamo мы производим / производим
(voi) producono вы производите / производите
(loro) producono они производят / производят
 • Настоящее время всех глаголов, оканчивающихся на –por образец comporre, и все глаголы, оканчивающиеся на –durre, следуют образцу produrre.

5 Где делать ударение при произнесении инфинитива

 • Когда вы произносите инфинитив глаголов –are и –ire, ударение ставится на a,
  или i в окончании:
Non vuole parlare. Он не хочет говорить.
Non riesco a dormire. Я не могу спать.
 • Когда вы произносите инфинитив большинства глаголов –ere, ударение идет на слог
  , который стоит перед окончанием.
Devono vendere la casa. Им нужно продать свой дом.
Può ripetere? Не могли бы вы это повторить?
 • Однако есть ряд очень важных неправильных глаголов –ere, в которых ударение на первом е окончания.
–ereverb Значение
avere , чтобы иметь
cadere , чтобы упасть
dovere , чтобы иметь
potere , чтобы иметь возможность
rimanere , чтобы остаться
vedere , чтобы увидеть
Fa ‘ Осторожно, не падай.
Non puoi avere il mio. Мне нельзя.

6 Как сделать настоящее простое время обычных неправильных глаголов

 • Есть много глаголов, которые не соответствуют обычным образцам. К ним относятся
  некоторых очень распространенных и важных глаголов, таких как avere (значение иметь),
  fare (значение делать или делать) и andare (значение идти).
 • Вот настоящие простые формы avere:
9017 got
Present simple of
avere

Значение: , чтобы иметь
(io) ho I
(tu) hai у вас есть
(lui / lei)
(Lei)
ha he / she / it has
you have
(noi) abbiamo у нас есть
(voi) avete у вас есть
(loro) hanno у них есть
из-за У меня две сестры.
Hai abbastanza soldi? У тебя достаточно денег?
Темп Abbiamo. У нас есть время.
Hanno i capelli biondi. У них светлые волосы.
 • Вот настоящие простые формы тарифа:
Текущий простой тариф
Значение: сделать, сделать
(io) Я делаю / делаю, я делаю / делаю
(tu) fai вы делаете / делаете, вы делаете /
производите
(lui / lei)
(Lei)
fa он / она / это делает / делает, он / она /
делает / делает
вы делаете / делаете, вы делаете /
производите
(noi) facciamo мы делаем / делаем, мы делаем /
делаем
(voi) судьба вы делаете / делаете, вы делаете /
делают
(лоро) fanno они делают / делают, делают /
делают
90 171
Faccio troppi errori. Я делаю слишком много ошибок.
Cosa fai stasera? Что ты делаешь сегодня вечером?
Fa caldo. Жарко.
Fanno quello che posono. Они делают, что могут.
 • Вот настоящие простые формы andare:
/ am going идут / собираются
Настоящие простые формы
andare Значение: to go
(io)
(tu) vai you go / are going
(lui / lei)
(Lei)
va he / she / it go / is going
you go / собираются
(noi) andiamo мы идем / собираемся
(voi) andate you go / are going
они (лоро)
Ci vado spesso. Я часто бываю там.
Дав ваи? Куда ты идешь?
Va bene. Ничего страшного.
Ванно все концерты. Все идут на концерт.

7 Как использовать настоящее простое время в итальянском языке

 • Настоящее простое время часто используется в итальянском языке так же, как и в английском, но есть и некоторые важные отличия.
 • Как и в английском, вы используете итальянское настоящее, о котором просто говорить:
 • вещи, которые в целом являются правдой
La frutta fa bene. Фрукты полезны.
Вивоно во Франции. Они живут во Франции.
 • чем обычно занимаются люди и вещи
Litigano semper. Они всегда ссорятся.
Si blocca spesso. Часто заедает.
Comincia domani. Начнется завтра.
 • В отличие от английского, итальянский Present Simple используется для описания:
 • что происходит прямо сейчас
Arrivo! Я иду!
Non mangi niente. Вы ничего не едите.
È ротто, прямой переход. Сломалась, выброшу.
Ci penso io. Я позабочусь об этом.
Se fai così lo rompi. Если вы сделаете это, вы сломаете его.
 • В английском языке идеальное время используется для обозначения того, как долго кто-то что-то делает или как долго что-то происходит. В итальянском языке для такого рода предложений используется
  da и настоящее простое время.
Aspetto da tre ore. Я ждал три часа.
Da quanto tempo studi
l’italiano?
Как долго вы изучаете итальянский?
Ключевые моменты
 • Настоящее простое время в итальянском языке используется так же, как и в английском, и имеет несколько дополнительных применений.
 • Используйте Present Simple с da, чтобы рассказать о том, как долго что-то происходит.
PreviousNext

Преподавание настоящего простого времени для студентов ESL

В этом посте мы поговорим об обучении студентов ESL настоящему простому времени.Кроме того, мы поговорим о том, на чем должны сосредоточиться учителя при обучении настоящему простому времени, и о полезных материалах, которые сделают урок увлекательным. Наконец, мы поговорим о том, как помочь вашим ученикам обрести уверенность в себе и начать разговаривать на английском языке.

Обучение современному простому времени — одна из первых задач, которую ставят перед собой преподаватели ESL. Скорее всего, ваши начинающие ученики уже немного знакомы с этим временем или, по крайней мере, с некоторыми фразами, использующими Present Simple! Если нет, не волнуйтесь — после этого урока ваши ученики будут уверены, что смогут сами составлять простые предложения.

Загрузите готовый БЕСПЛАТНЫЙ план урока здесь.

На что обращать внимание при обучении настоящему простому времени

В английском языке мы используем простое настоящее время, чтобы говорить об общих истинах, привычках и неизменных ситуациях. Ключ к обучению этому времени — сосредоточиться на форме третьего лица единственного числа — он, она и оно. Изменяется третье лицо единственного числа — мы добавляем букву «s» в конце глагола. Легко, правда? Не так быстро — студенты часто забывают или не обращают внимания на это важное правило.Вы часто будете слышать, как ученики всех уровней неправильно произносят настоящее простое время, опуская звук «s», поэтому учителям важно заложить основу и сосредоточиться на этом с самого начала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.